���������� �������

������� 1


������� 2������ – ��������� ��� 2� �� ������� ������� ���� 18 ���. 2014


� ������ ��� ����� ��� ��� ����������� ��� ����, ���� �� ����� ����� ������� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� ������������� ���������� �� ������� �� ���������� ���� ������������ ���� ��������� �� ������� ��� ������������.

�� ���� �� ������� � �������� ��� �� �. ������� ����������� ���������� ��������� ������������� ���������� ��� �� ���������� ��������� ��� ����� ���, ��� �� ����� ��� ������, ���� ��� ��� �� ������ �� ������� ��� ����� ���������� ��������� ���� ������� ��������� ������� ��� 2�� ������������� ������� (�.�.) ������� �������.


����� ��� ������ ��������� ��� ������� ��� ��������� �������������� ��� ��� ���������� ���. ������, ������, ��� ��� ������ ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ����������� ������� ���� �� �� �������� ��� ��� �� ������������ ��������.

������ ���� ��� ��������, ��� �����, �� ��������� �� ���� ������� ��� ��� �������������� ���� ����������, �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������� �� �����, �� ����� ������ ������� ��� �� ������� ������� ������ �� ������ ��� �� �������� �� ����������� �������� ��� ���������� ������.

��� ������ �� ������������ ��� � ���������� �������������� ����������� ������� ������� �. �������� ������� ������������ �������� ���� ��� ������� ��� ������.


������ �� ��������� ������� ��� �������� � ��������� ��� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ����� ����������� ��� ������� ��������� �������� ������� ��� ������������ ���.

������� ��� ������� ��� ������� ������� ��� �.�.�. ���� 05 ���. 2012

(��������� ��� �� blog ��� ������������� ������� http://oikonomikitheoria-tha.blogspot.gr/p/blog-page_29.html

�� ������� ���, ����������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ��������� ������������������ ������ ��� �� �������� ��� ����������, ���������� ���� 5 ���������� 2012 ������������ ��������� ��� ���� ������� ��� � ������� ��� ������������� ����� ������. �� ������������� ������� ����� ��� ��������, �� ����������� ��� ���� ������������� ��� �������������� ��� �� ������ ��� ������� ������� ��� �.�.�. ��� ����������� �� ���������� ��� ���� �������� ������� ���������� � ����� ������������ ��� ��� ������������ �������� ���� �� ���������� ����������.


� ����������� ���� ������� �� ��������� ��� �������� �������, ���� ������� ��� ������� ��� ��������� ����� ����������  �� ����������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������, ����� ��� ���� �������� ������� ��� ������ �������� ��� ���������. � �������� ����������� ������� �� ������� ���� � ���������� ��� ���������������� ������, � ������������������ ����, � ������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� ���������������� ������ � ����������� �������� ��� ���������� ���������. ���������, ������ � �������� ����� ������� �� ������ ��� ������� ����  ��������� �� ��� ���������� ��� �������������� ��� ��� ���������� ����� �� ����� �� ��� ���������� ��� ���������������� ������. ��� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ���� ����� ��� �.�.�. ��� �� ������� ����� �� ���������� ��� ������� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ���� �������� ���������.

���� ��������� ���������� � ��� �������� ��������� �������� �.�.� & �/��� ��������� ����, ����� �.�. ��� ��������� �������������  ��� � ���  �������  ����������� �������� �.�.�.�.�.�. -�������� & �/��� ��������� ����������� �.�.�.�. – ����� ��� �������������� ��������� ���� �������� ������������� (��������� �����������).
 
���� ������������ �������� ����������� �� ��������� ��������� ��� ��������: ��� �������� ������� (��������� ���������) ��� �� ������ ������������ ��������� , �������� �������,  ������� ��������.

�� ����� ���������� ������ �����:

���� ������ ���������� ��������� ��� ������� ��� ����� ���������, ���� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���������������� ����������

 

���� ������� ��� ��������� ���������� �� ������ ����������� ��� ���� �� ���� ������ ���������� ��� ��� �� ������ �������������� ��������� ��� ��������� �����������.


������������� �����

  • 1. �������� �����������
  • 2. ��������� ������
  • 3. ������� ���������

    �����������

������� �������


�����������

World market watch
Index
LastChng.% Chng.
Global Dow Realtime EUR2,344+1.73+0.07%
FTSE Eurotop 100 Index CHF1,817-14.87-0.81%
FTSE 100 Index6,845-32.33-0.47%
FTSE techMARK Mediscience…10,211-41.18-0.40%
FTSE All Share Index3,733-19.70-0.52%
DAX10,866-58.93-0.54%
MDAX Performance Index22,281-199.32-0.89%
CAC 40 Index4,854-43.22-0.88%